• 45 Simeonovsko shose st., Sofia, Bulgaria
 • +359 89 453 1553

Your Trusted Partner

In Bulgaria

Personal Attention

Qualified Staff

Quality & Flexibily

Satisfied Clients
+359 89 453 1553

Terms of use

Terms of use

To see this information in English, please follow this link.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОРТАЛ i-Health

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията, които възникват между “САНОМА” ЕООД, наричан за краткост „Доставчик “, и лицата, наричани за краткост “Потребители “, използващи услугите, предоставяни посредством собствения на Доставчика информационен здравен портал, находящ се на интернет адрес: http://www.i-health.bg.

“САНОМА” ЕООД е търговско дружество регистрирано и действащо под законите на Република България, с ЕИК 204573907, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 202, вх. Г, ет. 4, ап. 10, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

Доставчикът предоставя консултантски услуги в сферата на здравеопазването и сродни дейности, като посредством информационния портал i-Health на Потребителя се осигурява възможност да организира своя достъп до медицински консултации (онлайн консултация с лекари специалисти), преглед в лечебно заведение, изследвания в клинична лаборатория, лаборатория за образна диагностика, здравен и медицински туризъм, виртуален здравен асистент или персонален здравен асистент, обучения, семинари, уебинари.

Консултациите се предоставят от лекари специалисти, които действат като независими специалисти в сферата на здравеопазването и сродните дейности, отделно и независимо от Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за съветите, мненията и/или становищата, предоставени от лекарите специалисти чрез портала.

Посредством Информационния портал на Доставчика не се предоставя услуги свързани с:

 • Лечение, свързано с физикални методи;
 • Провеждане на психотерапевтични сеанси;
 • Издаване на рецепта;
 • Диагностика, основаваща се на физическото състояние;
 • Провеждане на профилактични прегледи;
 • Продажба на медикаменти.

“САНОМА” ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като своевременно публикува съобщение за тези промени на интернет адрес: http://www.i-health.bg

В срок до 7 дни от публикацията Потребителят може да възрази относно извършените промени, което възражение прекратява автоматично правото да се ползват услуги. При липса на възражение Общите условия са обвързващи за Потребителя.

Потребителят следва да прочете внимателно настоящите условия преди да пристъпи към ползване на услугите. Всяко използване на услугите на Доставчика означава, че Потребителят се запознал внимателно с условия и се е съгласил да ги спазва безусловно.

Ако Потребителят счита, че състоянието му изисква незабавна медицинска помощ, Потребителят следва да потърси Спешна медицинска помощ на телефон 112.

I. ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЧРЕЗ ИНФOРМАЦИОННИЯ ПОРТАЛ УСЛУГИ

1.1.Услуги, които се предоставят чрез Информационния портал са следните:

1.1.1. Виртуален кабинет/консултациятелемедицина; услуга се предоставя от лекари консултанти през отворени приложения (Zoom, Viber, Skype) или работещи приложения в България. За ползване на услугата е необходимо Потребителят предварително да заяви и запази предпочитан ден и час за консултацията, като всеки отделен времеви интервал за консултация е с продължителност 30 минути и могат да се резервират до 3 (три) последователни времеви интервала. Преди консултацията Потребителят има възможност да предостави на избрания от него лекар специалист необходимата за провеждане на консултацията информация.

1.1.2. Виртуален здравен асистент услугата се осъществява по телефон и подпомага Потребителя при планиране на профилактичните прегледи и организиране на часовете при лекари специалисти; запазване на часове при лекари специалисти, клинични лаборатории, лаборатории за образна диагностика, с които Доставчикът има сключени договори. Услугата включва:

 • Организиране на здравен календар за профилактика и планирани прегледи;
 • Запазване на часове при лекари специалисти в лечебни заведения или самостоятелни практики, в клинични лаборатории, в лаборатории за образна диагностика;
 • Изготвяне на индивидуален план за профилактика/лечение; от лекари специалисти.
 • Напомняне за предстоящ час за преглед чрез sms или Viber;
 • Чатбот автоматизирана услуга за запис и отказ на час при лекар специалист или клинични лаборатории.

Услугата се осъществява на абонаментен принцип по телефон  на  номер  +359 89 453 1553 след заявка на електронната поща на Доставчика contact@i-health.bg

1.1.3. Персонален здравен асистент (ПЗА)подпомага Потребителя (пациентите и техните семейства) в организацията и планирането на здравния календар индивидуално на всеки Потребител (пациент) и/или на цялото семейство.

Чрез ПЗА Доставчикът организира Здравния календар на Потребителя за:

 • Профилактика;
 • Планиран преглед;
 • Тестове в лаборатория или в удобно за Потребителя място (адрес за посещение);
 • Изследвания;
 • Образна диагностика;
 • Изготвяне на индивидуален план за лечение от лекар специалист.

ПЗА запазва часове от името на Потребителя при лекари специалисти и лечебни заведения, с които Доставчикът има договорни отношения.

Услугата се осъщестява на абонаментен принцип по телефон  на  номер  +359 89 453 1553 след заявка на електронната поща на Доставчика contact@i-health.bg

1.1.4. Здравен туризъм /в т.ч. медицински туризъм с основен фокус оперативните хирургическите интервенции/ е комплексна услуга насочена към български и чуждестранни пациенти, които са предпочели България като дестинация за техните здравни прегледи, профилактики, планирани операции и лечение на хронични заболявания.

Цената на услугата се определя индивидуално след подадена заявка и спрямо потребностите на Потребител.

1.1.5. Административни и логистични услуги в областта на здравеопазването.

Цената на услугата се определя индивидуално след подадена заявка и спрямо потребностите на Потребителя.

1.2. Услуги, предоставяни от партньори на Доставчика.

1.2.1. Преглед/Консултация – осъществяване на среща за преглед на живо на място в лечебно заведение или на организирано място извън лечебното заведение между Потребителя и избран от него лекар специалист. За ползване на услугата е необходимо Потребителят да заяви и запази предпочитан времеви интервал за преглед, като всеки отделен времеви интервал за преглед е с продължителност 30 минути.

 • Изследвания в клинична лабораторияуслугата се предоставя от партньор на Доставчика на място в лечебно заведение или при домашно посещение от специализиран екип и оторизирано медицинско лице; услугата се заплаща по ценова листа на Партньора.
 • Изследвания в лаборатория за образна диагностика – услугата се предоставя от партньор на Доставчика на място в лечебното заведение от оторизирано медицинско лице; услугата се заплаща по ценова листа на Партньора;

1.2.2. Профилактика – услугата се предоставя от партньор на Доставчика на място в лечебното заведение, на база на разработена програма от лечебното заведение и с оглед на индивидуалните потребности на Потребителя; услугата се заплаща по ценова листа на Партньора.

1.2.3. Логистични услуги -– услугата се предоставя на Потребителя като се заявява през call center на Доставчика или директен телефон. Услугите могат да бъдат:

 • Частна линейка
 • Специализиран медицински транспорт

Услугата се заплаща по ценова листа на Партньор.

 • Хоспис –– услугата се предоставя на Потребителя от партньор на Доставчика на място в лечебно заведение чрез полагане на палиативни грижи, от оторизирано медицинско лице и/или екип; услугата се заплаща по ценова листа на Партньора;
 • Рехабилитация – услугата се предоставя на Потребителя от партньор на Доставчика на място в лечебно заведение, на база на разработена индивидуална програма за лечение, възстановяване и поддържане на Потребителя от оторизирано медицинско лице; услугата се заплаща по ценова листа на Партньора;
 • Потребителите на Портала ползват отстъпки от част от цените по ценоразпис на услуги, предоставяни от Партньори.

Доставчикът има право да променя едностранно вида и обема на предлаганите услуги, както и каквато и да било друга информация, публикувана на Портала без предварително уведомление до Потребителя.

Горепосочените услуги се предоставя услуги чрез виртуална рецепция и заявки на телефон +359 89 453 1553  или електронна поща на Доставчика:contact@i-health.bg

1.3. След като направи своя избор на услуга и направи заявка до Доверителя, Потребителят автоматично, без да са необходими допълнителни действия, възлага и упълномощава избрания от него специалист/лечебно заведение да извърши услугата, за която е избран/о. Това възлагане има силата на сключен Договор за поръчка между Потребителя, в качеството му на пациент, и лекаря специалист/лечебното заведение, с всички произтичащи от това правни и фактически последици, в това число, но не само: да изисква качествено, своевременно и пълно извършване на услугата, като при неизпълнение, частично и/или забавено изпълнение, и/или в случай на възникнали вреди за Потребителя от нейното забавяне, и/или непълно, и/или некачествено осъществяване, Потребителят следва да предяви своите претенции директно към лекаря специалист/лечебното заведение. Доставчикът не е страна по този договор и съответно не носи каквато и да е отговорност за неизпълнението, и/или частично и/или забавено изпълнение на което и да е задължение, на която и да е страна по този договор. Доставчикът единствено осигурява на Потребителя възможност за онлайн и друга комуникация с избрания от Потребителя лекар специалист/лечебно заведение, без да участва по какъвто и да е начин в тази комуникация, да влияе върху нея и/или да я допълва, редактира, променя и/или обработва по какъвто и да е друг начин.

1.4. Потребителят е длъжен да съдейства за изпълнението на услугата, като добросъвестно предоставя на избрания от него специалист/лечебно заведение точна и изчерпателна и цялостна здравна информация за своето здравно състояние, която включва: историята на заболяването, провежданото лечение, приеманите лекарства и рисковите фактори, свързани със заболяването му; наследствени, онкологични, психиатрични заболявания на членовете на семейството му, доколкото са му известни; случаите, в които заболяването му застрашава или може да застраши живота на трети лица; направените до този момент волеизявления относно оказване на медицинска помощ. Консултантите в Информационния портал не носят отговорност, ако Потребителят не е предоставил добросъвестно цялата необходима информация за своето здравно състояние или е укрил такава.

1.5. Потребителят има право да получи информация относно името, специалността и допълнителните квалификации на избрания от него специалист.

1.6. За да използва услугите, предоставяни чрез информационния портал, след направена и приета заявка, Потребителят се задължава да заплати предварително по банкова сметка на Доставчика стойността на заявената услуга съгласно публикувания ценоразпис или приетата от него индивидуална оферта. Услугите, предоставяни от Партньори на Доставчика се заплащат по реда и в срока, посочени от Партньора. Консултациите, предоставяни от здравни консултанти се заплащат по сметка на Доставчика, като в цената е включено възнаграждението на избрания от лекар специалист. След като бъде осъществена консултация, Доставчикът превежда на Консултанта дължимото му за извършената от него услуга. За консултации и услуги реализирани през портала на Доставчика Потребителят няма задължение да заплаща директно по банкова сметка на лекар специалист неговото възнаграждение, като плащанията се извършват по сметка на Доставчика. Доставчикът издава фактури за всички заявени и заплатени услуги. Предварително заплатената от Потребителя сума по банковата сметка на Доставчика се задържа от него като гаранция за осъществяване на договора между Потребителя и избрания от него специалист. Същата се разпределя едва след като консултацията бъде осъществена или бива възстановена в случаите, посочени по-долу.

II. ЦЕНИ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНИЯ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАПРАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ

2.1. Информация за цените на Услугите е налична на портала на Доставчика. Предвид характера на някои услуги, с оглед спецификата и изискванията на Потребителя, Доставчикът може да изготви и предоставя индивидуална оферта, която обвързва страните след приемането ѝ от Потребителя. Услуги, предлагани от Партньори на Доставчика, се заплащат по цени, определени от Партньора.

2.2. Потребителят ще бъде предварително уведомен за цената на услугата, преди да я заяви. След получаване на потвърждение на направената заявка, Потребителят следва да заплати еднократно пълната такса за получаване на Услугата, предоставяна посредством Информационния портал на Доставчика. Плащането следва да бъде направено не по-късно от два дни преди датата, за която е заявена услугата.

2.3. С предоставяне на необходимите данни за извършване на плащане Потребителят се съгласява да бъде таксуван за всички дължими и платими такси за услугите, предоставени от Доставчика.

2.4. Доставчикът не съхранява информация за кредитни или дебитни карти. Такива данни се съхраняват и съответните плащания се обработват от доставчик на платежни услуги – трета страна, в съответствие със стандарта за сигурност за разплащателни карти.

2.5. При определени обстоятелства сумата, заплатена във връзка със заявена услуга, предоставяна от Доставчика, посредством неговия Информационен портал, ще бъде възстановена на Потребителя. Такива обстоятелства включват случаите, в които:

– Потребителят отмени заявена услуга повече от 24 часа преди съответния запазен час/начален час на услугата, или

– запазеният час бъде отменен от съответния лекар специалист, или

– лекар специалист не се яви и не спази запазения час.

2.6. Плащанията се извършват по банкова сметка на Доставчика. Доставчикът не извършва продажби в брой и не издава фискални бонове в съответствие с чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение № 33 на Наредба № Н-18/2006 г.

2.7. В случай, че след плащане и преди да започне изпълнението на услугата, така както е посочено в настоящите Общи условия, Потребителят се откаже от услуга, заплатената от него сума ще му бъде възстановена на посочена от него в отказа банкова сметка с изключение сума, равна на дължимите банкови такси и комисионни за превода.

Плащанията и възстановяване на направени плащания за услуги, предоставяни от Партньори, стават по ред, посочен от самия Партньор.

III. ЗАЯВКА. ЗАПИТВАНИЯ

3.1. За да използва услугите, предоставяни чрез Портала или посочени на портала услуги на Партньори, Потребителят трябва да заяви услугата по телефон или на електронна поща на Доставчика или негово оторизиран представител, предоставяйки определена информация в процеса на заявка, а именно: имена по документ за самоличност, година на раждане.

3.2. Чрез Портала Доставчикът предоставя на Потребителя възможност да отправи запитване за предлаганите на Портала услуги. Запитването по никакъв начин не задължава заявителя за сключване на договорни отношения с Доставчика или с негов Партньор. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави пълна, вярна и актуална информация при попълване на данните в запитването. Задължителните за попълване полета са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Запитването, за обработка от Доставчика. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Запитването. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Запитването, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнено Запитване.

3.3. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на направено Запитване. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Доставчика информация/потвърждение, Запитването ведно с личните данни на Потребителя ще бъдат изтрити от Доставчика.

3.4. Потребителят по смисъла на настоящите условия е всяко дееспособно физическо лице, което желае да ползва услугите на Доставчика, приема настоящите условия и в знак на това направи запитване и/или заявка в системата като Потребител.

3.5. Доставчикът ще съхранява данните на своите потребители, при условията на конфиденциалност според Закона за защита на личните данни и няма да ги предоставя на трети лица без изричното съгласие на потребителите, изразено писмено или в случаи, регламентирани от съществуващото законодателство и само на изрично посочените в закона институции.

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

4.1. Услугите, предоставяни посредством информационния портал на Доставчика са „услуги на информационното общество” по смисъла на Закона за електронната търговия и се предоставят след изрично изявление от страна на Потребителя, че същият е пълнолетно и дееспособно лице, разбира настоящите условия и ги приема изцяло. По изключение Потребителят да ползва Портала, за да получи медицинска консултация за своето дете. В такъв случай, родителите приемат настоящите условия от името на децата си на възраст между 0 и 14 години.

4.2. Доставчикът не носи отговорност за невъзможността на Потребителя да ползва определена услуга, свързана с невъзможност на Потребителят поради технически причини (хардуерен или софтуерен, проблем с интернет свързаност и др.). Доставчикът може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина. Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да спре част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или за определени Потребители и/или Консултанти.

4.3. Доставчикът си запазва правото да откаже достъп до една или повече от своите услуги на Потребител в изброените, но неизчерпателно случаи, а именно:

4.3.1. Когато не е извършил дължимо плащане към Доставчика;

4.3.2. Когато с действията си нарушава настоящите условия и други задължения, произтичащи от нормативен акт;

4.3.3. Когато е заявил ползването на услуга и два или повече пъти не е ползвал услугата.

4.4. Всеки Потребител на Портала се задължава:

4.4.1. да не предоставя невярна, неточна или подвеждаща информация;

4.4.2. да не накърнява правата, законните интереси и доброто име на трети лица;

4.4.3. да не призовава към извършване на престъпления или други правонарушения;

4.4.4. да не извършва други злоумишлени действия;

4.4.5. да уведоми незабавно Доставчика за всеки случай на констатирано нарушение на настоящите Общи условия;

4.4.6. да заплаща за предоставените услуги.

4.5. Съдържанието на Портала не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Потребителят следва винаги да се обръща към своя личен лекар или специалист за всички въпроси свързани с неговото здраве. Потребителят никога не следва да пренебрегва предписанията на лекари професионалисти и да отлага потърсването на медицинска помощ поради получена в Портала информация.

4.6. Доставчикът не носи отговорност за вреди и щети настъпили във връзка с публикувана на Портала информация.

V. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1. При използването на портала Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Доставчика, на други потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Портала – търговски марки, лога, мултимедийно съдържание на Портала, освен, ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Доставчикът, свързано с него лице или друг потребител.

5.2. Доставчикът притежава и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Портала, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

5.3. Всякакво Съдържание до което Потребителят има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

5.4. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Портала на Доставчика, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

5.5. Нерегламентираното използване на обекти на интелектуалната собственост представлява закононарушение, от което следват гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

5.6.    Потребителят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писмено съгласие на Доставчика и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Доставчика и Потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика.

VI. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на приложението на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Доставчика, то той не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

6.2. Доставчикът не носи отговорност за невъзможност или затруднение за ползване на Портала при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън неговия контрола, при проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Портала.

6.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Портала.

6.4. Доставчикът не носи отговорност за прилагане на препоръчани от страна на Консултантите продукти, процедури, методи за справяне с проблеми и други.

6.5. Доставчикът не поема отговорност в случай на извършени нарушения от страна на Консултантите във връзка с предоставени услуги.

6.6. С използване на Информационния портал на Доверителя, Потребителят изрично се съгласява, че Доверителят не предоставя медицински съвети, диагноза и/или лечение, а представлява платформа и инфраструктура за свързване на потребителите на Доверителя с независими специалисти в сферата на здравеопазването и/или лечебни заведения. Потребителят също се съгласява да не държи по никакъв начин Доверителя отговорен за проявена лекарска небрежност от лекари специалисти, с които е осъществил контакт посредством портала на Доверителя. Потребителят изрично и конкретно потвърждава, че е наясно, че информационната платформа не може да замести спешното лечение, и потвърждава, че не се намира в състояние, изискващо оказване на спешна медицинска помощ, или в състояние, за което не е подходящо използването на дистанционни услуги в сферата на здравеопазването и сродните дейности.

6.7. Потребителят изрично и конкретно приема, че здравословното му състояние е възможно да се влоши и че остава единствено отговорен за следенето на своето здравословно състояние, като при нужда ще потърси медицинска помощ.

VII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

7.1. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация подадена при запитване, направено чрез Портала или при заявка на Потребител.

7.2. Доставчикът е осигурява защитата им съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за целите, посочени в ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,

7.3. Достъп до предоставените от Потребителя лични данни има само Доставчика. Консултантът предоставил услугата на Потребителя няма право да съхранява, обработва или извършва други действия с информацията, предоставена от Потребителя извън конкретните действия, свързани с извършването на консултантска дейност по заявена от Потребителя услуга.

7.4. Доставчикът има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи поведението на Потребителя, включително, но не само:

 • Проведени писмени / телефонни консултации
 • Записване на час за преглед през Доставчика
 • Извършени плащания или опити за плащания
 • Получени уведомления
 • Проведени разговори с кол центъра при използването на Доставчика, Софтуера и Документацията с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за Потребителя.

7.5. За целите на статистиката, Доставчикът има право да ползва данните, респ. част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на Доставчика или начина на работа; изграждане на обобщени данни за всеки потребител при използването на Доставчика и други.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът следва да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

8.2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА. КОНТАКТИ

Търговско наименование на Доставчика: “САНОМА” ЕООД, ЕИК 204573907, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ПК 5502, ж.к. Здравец, бл. 202, вх. Г, ет. 4, ап. 10, Електронна поща: office@sanoma.bg

X. ОТКАЗ

10.1. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от поръчаната услуга (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи в срок до 24 ч преди часа на изпълнение на Услугата, посредством писмено уведомление на Доставчика на е-мейл: contact@i-health.bg

10.2. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП) Стандартни указания за отказ:

10.2.1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

10.2.2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок до 24 ч преди часа на изпълнение на Услугата.

10.2.3. Срокът за отказ е до 24 ч. преди часа на изпълнение на Услугата. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, изпратено на електронна поща contact@i-health.bg . Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия информационен портал www.i-health.bg . Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

10.2.4. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването на дължимата парична сума по картата с която е направено плащането.

10.3. РЕКЛАМАЦИИ

В случаите, когато услуги на Доставчика не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Доставчика. Жалбата трябва да съдържа най-малко следното: име на Потребителя, адрес за кореспонденция /вкл. електронен адрес/, както и описание на съответната нередност.

10.3.1. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Доставчикът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

10.3.2. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Доставчикът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в недобходимата информация.

10.3.3. Доставчикът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

10.3.4. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Доставчика във връзка със портала. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Доставчика чрез формата за контакт.

10.3.5. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са в сила от 21/12/2020 година.

Общите условия са последно актуализирани на 21/12/2020 г.

Hi, How Can We Help You?